Overheveling investeringskredieten

Programma

Totaal
kredieten

Totaal
realisatie

Restantkredieten per 31-12-2018

Veiligheid

0

40.029

-40.029

Leefbaarheid en Stedelijk Beheer

19.883.547

19.590.842

292.705

Jeugd en Onderwijs

1.328.394

467.201

861.193

Economie, Sport en Cultuur

11.447.861

6.720.877

4.726.984

Milieu en Duurzaamheid

1.187.300

1.301.483

-114.183

Verkeer en Vervoer

1.246.483

853.655

392.828

Ruimtelijke Ordening en Wonen

2.315.071

765.808

1.549.263

Dienstverlening

75.000

4.551

70.449

Algemene Dekkingsmiddelen

102.097

12.625

89.472

Eindtotaal

37.585.753

29.757.070

7.828.683

Bovenstaand overzicht geeft per programma aan voor welke bedragen de investeringskredieten worden overgeheveld van 2018 naar 2019. Deze kredieten schuiven door omdat het werk nog niet gereed is of omdat de uitvoering nog moet starten. Een aantal grote posten met betrekking tot bovenstaand overzicht zijn:

  1. Het restantkrediet bij Leefbaarheid en Stedelijk Beheer (€ 293.000) wordt gevormd door het saldo van verschillende wegenprojecten en het project Infra in Wielwijk.
  2. Het restantkrediet bij het programma Jeugd en Onderwijs (€ 861.000) betreft het project De Albatros/Fontein in Wielwijk dat wordt doorgeschoven omdat de ontwerpfase langer heeft geduurd.  
  3. Het doorgeschoven bedrag binnen het programma Economie, Sport en Cultuur betreft de overheveling van de restantkredieten voor de WDO (€ 3,5 miljoen), de Visbrug (€ 767.000), de kademurenrenovatie (€ 285.000) en het Hofkwartier (€ 160.000).
  4. Het doorgeschoven bedrag binnen het programma Verkeer en Vervoer zijn de kredieten voor de digitalisering van parkeervergunningen (€ 155.000), project Fietsnota (€ 122.000), investeringen in de openbare fietsenstalling (€ 72.000) en het verkeersstructuurplan (€ 44.000).
  5. Het doorgeschoven bedrag binnen het programma Ruimtelijke Ordening en Wonen betreft de overheveling van restantkredieten voor een achttal panden (in totaal € 1.549.000).

Daarnaast valt per 31 december 2018 ongeveer € 0,5 miljoen van de restant investeringskredieten vrij, omdat het werk is afgerond en de projecten financieel worden afgesloten. Hieronder de vrijval in tabelvorm weergegeven:

Programma

Totaal
kredieten

Totaal
realisatie

Vrijval
per 31-12-2018

Leefbaarheid en Stedelijk Beheer

762.989

774.677

-11.688

Economie, Sport en Cultuur

1.626.237

1.507.833

118.404

Milieu en Duurzaamheid

553.500

183.680

369.820

Verkeer en Vervoer

73.027

26.995

46.032

Ruimtelijke Ordening en Wonen

3.443.271

3.427.949

15.322

Algemene Dekkingsmiddelen

0

645

-645

Eindtotaal

6.459.024

5.921.779

537.245

De grootste vrijval wordt gerealiseerd binnen het programma Milieu en Duurzaamheid door de afronding van het project Fietspad 220 als onderdeel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De vrijval van € 370.000 is ontstaan omdat de investering van het fietspad goedkoper is uitgevallen en omdat de subsidie van de provincie Zuid-Holland eerder afgerekend is dan begroot. Binnen het programma Economie, Sport en Cultuur valt een bedrag van € 118.000 vrij. Dit wordt veroorzaakt doordat na inspecties is gebleken dat enkele deelvervangingen van het kunstgras eenmalig kunnen vervallen. Binnen het programma Verkeer en Vervoer' is het parkeerterrein Steegoversloot binnen budget gerealiseerd, waardoor € 46.000 kan vallen.