Bestuurskosten

De raad heeft op 26 september 2017 besloten om het college op te dragen om actief transparant te zijn in de bestuurskosten. Het college heeft naar aanleiding van dit besluit een plan van aanpak opgesteld. Hierin is aangegeven dat voortaan in elk jaarverslag wordt gerapporteerd over bestuurskosten en op welke wijze dit gebeurt. Deze bijlage geeft hier invulling aan.  

Bestuurskosten zijn kosten die door of namens bestuurders van de gemeente Dordrecht zijn gemaakt, niet zijnde de reguliere bezoldiging. Onderstaande tabel laat zien welke bestuurskosten in 2018 zijn gemaakt in relatie tot de bestedingen in 2017. In de kosten van 2018 zitten eenmalige posten, samen zo'n € 38.000, die betrekking hebben op de coalitievorming en het afscheid van drie wethouders. Dit verklaart de iets hogere representatie- en inhuurkosten. Door lagere reis- en verblijfkosten liggen de totale kosten in lijn met vorige jaar.

Omschrijving

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Reis- en verblijfkosten

€ 152.749,32

€ 124.841,54

Representatiekosten

€ 64.512,81

€ 75.288,73

Inhuur specialistische kennis

€ 25.363,20

€ 49.877,77

Deelname congressen

€ 15.698,00

€ 13.002,20

Overige

€ 36.735,00

€ 33.859,62

Totaal

€ 295.058,33

€ 296.869,86