Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf beschrijft het beheer en onderhoud en daarmee de borging van het kwaliteitsniveau van kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor grote investeringen nodig zijn. De nadruk in deze paragraaf ligt op het vastgestelde onderhoudsniveau en de (lange termijn) onderhoudsplanning voor belangrijke gemeentelijke activa zoals gebouwen, wegen, constructies, riolering, havens en groen. Deze kapitaalintensieve investeringen leggen een aanzienlijk beslag op de gemeentelijke middelen, zowel in aanschaf als in exploitatiekosten (zoals rente, afschrijving, kosten van groot en klein onderhoud en beheerskosten). Bovendien is adequaat onderhoud van deze investeringen van groot belang voor het functioneren van de gemeente op vele gebieden zoals leefbaarheid, veiligheid, vervoer en recreatie. De beschreven kapitaalgoederen betreffen gemeentelijk vastgoed, wegen, groen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, constructies, speelvoorzieningen, havens en riolering. Over dit gehele areaal worden, waar nodig, periodieke beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit gebeurt veelal door het uitvoeren van meerjaren onderhoudsplannen op basis van normen van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur (CROW) of andere vakinhoudelijke normen.

Kaders en beleid
Het huidige beleid met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen van de gemeente Dordrecht is vastgelegd in verschillende beleidsnotities die in het verleden door de raad zijn vastgesteld. Het onderhoud en beheer is vastgelegd in meerjaren onderhouds- en beheerplannen. Al deze kaders worden in de Nota onderhoud kapitaalgoederen vermeld. Omdat bij deze nota de beleidsdiscussie plaatsvindt, kan in deze paragraaf worden volstaan met de verwijzing naar deze nota. Het uitvoeren van het beleid moet leiden tot een bestendige situatie waarin kapitaalgoederen worden onderhouden conform de vastgestelde functionaliteits- en kwaliteitsniveaus.

De ambities en doelstellingen van het geplande onderhoud zijn aan bod gekomen in de Begroting 2018. Deze zijn vertaald naar een puntsgewijze omschrijving van praktische onderhoudsactiviteiten. In de navolgende onderdelen wordt duiding gegeven aan de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van beheer en het gerealiseerde onderhoud van de kapitaalgoederen.