Overzicht EMU-saldo

Bedragen x € 1.000

Berekening EMU-saldo

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

Begroting

2017

2018

2018

2019

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

565

4.444

-5.384

508

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

18.140

16.470

16.518

15.144

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.971

3.471

4.254

3.969

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

19.989

24.001

33.236

24.470

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

6

Desinvestering in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

1.312

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

11.402

18.270

20.907

16.002

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

11.542

29.963

19.086

22.639

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

2.731

2.002

3.589

1.647

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via het exploitatiesaldo (post 1) lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-1.904

10.076

-21.947

141

Individuele referentiewaarde

-17.855

-17.855

-17.855

-17.855