Afkortingenlijst

A

AB

Algemeen Bestuur

ACM

Autoriteit Consument en Markt

ad

ten bedrage van

ad hoc

zonder zorgvuldig gepland te zijn

Adm.

administratie

agv

als gevolg van

AHC

Aandeelhouderscommissie

ALV

Algemene Leden Vergadering

APPA

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AR

Algemene Reserve

art(t).

artikel(en)

ASZ

Albert Schweitzer ziekenhuis

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AWW

Amstelwijck-West

B

B1

taalniveau voor eenvoudig Nederlands

BAR

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bbz

Bijstand voor zelfstandigen

BC

Businesscase

BCF

BTW-compensatiefonds

BD

Bureau Drechtsteden

BDU

Brede Doeluitkering

BDUR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BEGIN

Blue Green Infrastructures through Social Innovation

BI

bedrijveninvesterings(zones)

BIE

bouwgronden in exploitatie

BIRK

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

BIZ

Bedrijfsinvesteringszones

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

buitengewoon opsporingsambtenaar

Bob

Bijstandverlening aan ondernemers in de binnenvaart

Bor

Besluit omgevingsrecht

Bovf

Bestuurlijk overleg financiële verhouding

BREEAM

Building Research Establisment Enviromental Assesement Methodology

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BVP

bezineverkooppunt

BVD

Beter voor Dordt

BVO

bruto-vloerenoppervlakte

B&W

Burgermeester en Wethouders

BWRM

bouw- en woonrijp maken

BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

C.a.

cum annexis (wat erbij hoort)

ca.

circa

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

CBK

Centrum Beeldende Kunst

CDA

Christen-Democratisch Appèl

CEO

Chief executive officer

cf

conform

CIO

Chief Information Officer

C-ITS

Cooperative Intelligent Transport Systems

cm

centimeter

Co-Cli-Serv

Co-development of place-based climate services for action

COELO

Centrum voor Onderzoek v/d Economie v/d Lagere Overheden

COR

centrale ondernemingsraad

CPI

Consumentenprijsindex

c.q.

casu qua (in welk geval)

CROW

Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur

CTO

Centrum voor Topsport en Onderwijs

CV

Commanditaire Vennootschap of centrale verwarming

CU

ChristenUnie

D

3D

driedimensionaal

DAEB

Diensten Algemeen Economisch Belang

dB

decibel

DCRM

Milieudienst Rijnmond

d.d.

de dato; daterend van

DD

Dienstverlening Drechtsteden

DEAL

Drechtstedelijk economisch Acquisitie Loket

DG(&)J

Dienst Gezondheid en Jeugd

Dhr.

de heer

DiEP

Erfgoedcentrum DiEP

DK

Dordtse Kil (I, II, III en IV)

DLTC

Dordrechtsche Lawn Tennis Club

DMTF

Dynamic Marine Test Facility

d.m.v.

door middel van

DNWG

delta Netwerkgroep

DO

definitief of detaillering ontwerp

DOOR

vrijwilligersbedrijf

DOV

Dordrechtse Ondernemersvereniging

Drechtst.

Drechtsteden

DVC

Da Vinci-college

DZHF

Duurzaamheidsfabriek

E

e.a.

en andere(n)

ECB

Europese Centrale Bank

ECD

Energie Coöperatie Dordrecht

e.d.

en dergelijke

EGW

eengezinswoning

EK

Europees Kampioenschap

EMU

(Europese) Economische Monetaire Unie

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

e.o.

en omgeving

ESF

Europees Sociaal Fonds

etc.

et cetera

EU

Europese Unie

e.v.

en verder

EW

eindwaarde

excl.

exclusief

expl

exploitatie

EZ

ministerie van Economische Zaken

EZH

Elektriciteitscentrale Zuid-Holland

F

FC

Football Club

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FMI

functiemengingsindex

FTE

fulltime equivalent

G

G32

Stedennetwerk van 38 (middel)grote steden in Nederland

G40

netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land

GBD

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

GBE

Gemeentelijk Bezit Evides

gem.

gemiddelde

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GRD

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

GR-en

Gemeenschappelijke Regeling(en)

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GS

Gedeputeerde Staten

GWW

grond-, weg- en waterbouw of gemeentelijke waterbouwkundige werken

GZH

Gezondheidspark

GZP

Gezondheidspark

H

ha.

Hectare

Halt

Lik-op-stuk afhandeling van bepaalde soorten criminaliteit door jeugdigen

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HBR

Havenbedrijf Rotterdam

HIT

High Impact Target

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HSL

hogesnelheidslijn

HVC

Afval- en energienutsbedrijf

I

IBD

Ingenieursbureau Drechtsteden

IBP

Interbestuurlijk programma

IBT

Interbestuurlijk Toezicht

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

idem

idem ditto; hetzelfde

IFRS

International Financial Reporting Standard

inc(l).

inclusief

Interreg

communautair initiatief van de Europese Commissie

inw.

inwoners

i.p.v.

in plaats van

ISO

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

IVA

Immateriële Vaste Activa

i.v.m.

in verband met

IVP

Integraal Veiligheidsplan

iz

inzake

J

JGZ

jeugdgezondheidszorg

jr

jaar

K

KCC

Klantcontactcentrum

kg

kilogram

KHN

Koninklijke Horeca Nederland

KING

Kwaliteitstinstituut Nederlandse Gemeenten

Km(/h)

kilometer (per uur)

KOR

Kwaliteit Openbare Ruimte

KPI's

kritische prestatie-indicator(en)

KRW

Kaderrichtlijn Water

KUBIS

een objectbeheersysteem

KV

kilovolt

kw(h)

Kilowatt(uur)

KWth

Kilowatt-thermal

KZA

Klant-, Zaak-, Archiefsysteem

L

LC

Louisa- en Cannemanspolder

LED

licht-emitterende diode

LHBTI

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie

M

m(²)

(vierkante) meter

m(³)

(kubieke) meter

max.

maximaal

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

mbt

met betrekking tot

MEE

Meedoen, meehelpen, meepraten

MER

Milieu Effect Rapportage

MEREPUV

Methods and measures to enhance resilience against electrical power outage in urban vital societal functions

Mevr.

mevrouw

MIP

meerjaren investeringsprogramma

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

mln.

miljoen

MMA

Meld Misdaad Annoniem

mnd.

maanden

MO

(sector) Maatschappelijke Ontwikkeling

MOK

Minerva Olympia Kombinatie

M(J)OP

Meerjaren Onderhoudsplan

mrd

miljard

MVA

Materiele Vaste Activa

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MWp

MegaWatt piekvermogen

N

Naris

Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

n.b.

niet bekend

NBU

Nederlandse Bouw Unie

NCW

Netto contante waarde

NDB

Nieuwe Dordtse Biesbosch

NDP

Nieuw Dordts Peil

NDZ

Noorderdiepzone

Ned.

Nederland

NEN

Nederlandse Normen

NK

Nederlands Kampioenschap

NKL

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur

nl of NL

Nederland

NMC

Natuur en Milieu Centrum

nnb

nog niet bekend

NRF

Nationaal Restauratie Fonds

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSVV

Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde

NV

Naamloze Vennootschap

NVRR

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies

n.v.t

niet van toepassing

O

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

o.b.v.

op basis van

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OCW

Ontwikkelcombinatie De Werven BV of ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

o.g.v.

op grond van

OM

Openbaar Ministerie

OMC

Dordtse voetbalvereniging

OV

openbaar vervoer

OZB

onroerendezaakbelastingen

OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P

PABO

Pedagogische academie voor het basisonderwijs

P&C

Planning en Control

PEX

parkeerexploitatie

PFOA

perfluoroctaanzuur

PIJOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting

PKB

Private Kwaliteitsborging in de Bouw

PM

Pro Memorie (wat je moet onthouden) of particulate matter (fijn stof)

PMD

plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkkartons

PO

particulier opdrachtgeverschap

POBD

(Vereniging) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht

POK

Peiling Ondernemersklimaat

pp.

parkeerplaatsen

PPS

Publiekprivate Samenwerking

PR

public relations

prim.

primaire

PV

installatie die zonne-energie omzet in elektriciteit of Photo Voltaic

PVE

Programma van Eisen

PWA

Prins Willem Alexanderkade

PWV

particuliere woningverbetering

PZEM

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij

PZH

Provincie Zuid-Holland

R

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

res.

reserve

RIB

raadsinformatiebrief

RIS

Raadsinformatiesysteem

RM

regionale middelen

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten

RO

Ruimtelijke Ordening

ROC

Regionaal OpleidingsCentrum

ROK

Realisatieovereenkomst

ROM-D

Regionale Ontwikkelings-maatschappij Drechtsteden

RPV

Regionale Projectgroen Verkeersveiligheid

RTV

radio en televisie

RWS

Rijkswaterstaat

S

SCD

Servicecentrum Drechtsteden

SCORE

Smart Cities and Open data Reuse

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SGP

Strategisch Groen Project of Staatkundig Gereformeerde partij

SI

Strategische Investeringen

SIM

Subsidieregeling instandhouding Monumenten

SiSa

Single information, Single audit

SLA

service-level agreement

SMS

School-Muziek-Sport

SOJ

Service Organisatie Jeugd

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

S&P

Standard & Poor's

St.

Stichting of stuks

STAK

stichting administratiekantoor

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente

SW

Sociale Werkvoorziening

SZW

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T

t.a.v.

ten aanzien van

t.b.v.

ten bate van of ten behoeve van

TIMA

Toegepaste Innovaties voor maritieme Automatisering

t.l.v.

ten laste van

t.o.v.

ten opzichte van

TU

Technische Universiteit

U

UA

Uitgesloten aansprakelijkheid

UG

uitgezette gelden

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

V

Vd

van de

VGB

Vastgoedbedrijf

vh

van het

VHP

verenigingshallenplan

VIV

Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren

vlnr

van links naar rechts

VM of vm

Veiligheidsmonitor of voormalig

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig Ontwerp of Voortgezet Onderwijs

VOB

Vereniging van Openbare Bibliotheken (thans Bibliotheek AanZet)

voorm.

voormalige

VRC

Voorbereiding op Rampen en Crisis

(i)VRI

(intelligente) verkeersregelinstallatie

VRZHZ

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

vs

versus

VSP

Verkeersstructuurplan Centrum

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie of Vereniging van Eigenaren

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

W

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAW

Wet Aanpak Woonoverlast

Wbmgp

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

WD

Werkgevers Drechtsteden

WDO

Westelijke Dordtse Oever

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

Wgr

Wet gemeenschappelijke regelingen

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

WKO

Warmte Koude-opslag

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet Normering Topinkomens

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOPT

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WSHD

Waterschap Hollandse Delta

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw of Wet sociale werkvoorziening

WUR

Wageningen University and Research

WW

Werkloosheidswet

Wwb

Wet werk en bijstand

www

wereldwijde web

Z

ZH

Zuid-Holland

ZHZ

Zuid-Holland Zuid