Inleiding

Het goede versterken, ambities realiseren

Gemeenteraadsverkiezingen in maart, een nieuw gevormd college van B&W eind mei én een ambitievol Coalitieakkoord 2018-2022. Terugkijkend op het jaar kan worden gesteld dat 2018 geen rustig tussenjaar was te midden van twee raads- en collegeperioden, maar een jaar waarin flink is doorgepakt op de weg voorwaarts. De titel boven deze inleiding duidt hier dan ook op. Met het goede versterken hebben we afgelopen jaar verder gewerkt aan de vijf inhoudelijke speerpunten¹ van het Politiek Akkoord 2014 – 2018, opgetekend in de in februari vorig jaar uitgebrachte Eindbalans bestuursperiode 2014-2018. Op het gebied van een zorgzame stad is de oplevering van het Lokaal plan Jeugd een concreet voorbeeld, maar ook de opening van de Merwedehuusjes (Skaeve Huse) is een mijlpaal, waardoor langdurige daklozen een eigen plek hebben gekregen. Op het terrein van de duurzaamheidambities van Dordrecht zijn in 2018 ook flinke stappen gezet. De aanleg van zonnepark Crayenstein is hierin een belangrijke stap, net als de ondertekening van de 'Samenwerkings-overeenkomst Drechtsteden Energieneutraal in 2050' met bijna dertig partners in de stad en de regio. Ook op gebied van ondernemen en arbeidsmarkt zijn in 2018 mooie resultaten geboekt, denk aan de bouw van het nieuwe postsorteercentrum van PostNL (dat werkgelegenheid biedt aan 400 mensen), maar bijvoorbeeld ook aan de toekomstige verhuizing van firma Dolderman vanuit het centrum zodat uitbreiding mogelijk is, en de aanleg van logistiek, duurzaam bedrijventerrein Dordtse Kil IV. Daarnaast is met de herinrichting van de Oranjelaan, één van de belangrijkste invalswegen naar de stad verbeterd. Ook succesvolle evenementen in de stad, zoals onder meer de start van Ode aan de Synode in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander, hebben in 2018 bijgedragen aan de (culturele) aantrekkelijkheid van Dordrecht.

We hebben niet alleen het goede versterkt. De start van een nieuwe raads- en collegeperiode brengt ook nieuwe politieke speerpunten en nieuwe doelstellingen met zich mee. Aan de hand van onder meer gesprekstafels is daarom met partners in de stad gesproken over deze doelstellingen, gericht op de vraag wat voor stad we in 2030 willen zijn. We willen een betere versie van onszelf zijn: een groene en levendige stad, die beweegt naar 140.000 inwoners met een veerkrachtige bevolking en een hoger welvaartsniveau en een stad waarbij de sociaal-economische positie meer in balans is. Om deze ambitie waar te kunnen maken hebben we 6 leidende principes² opgesteld die helpen om scherpe keuzes te kunnen maken in de activiteiten die we met elkaar ondernemen om zo'n stad te worden. We hebben afgelopen jaar de eerste (financiële) vertaling van deze ambities verwerkt in de Begroting 2019 en daarmee een stevig fundament gelegd voor hernieuwde prioriteiten en de realisatie hiervan in 2019.

We zijn ons ervan bewust dat we, om de ambities te realiseren, nog meer dan voorheen samen met partners in de stad stevig moeten samenwerken. In 2018 zijn daarom ook binnen de gemeentelijke organisatie stappen gemaakt om meer vanuit de verbinding te kunnen werken en te kunnen versnellen op opgaven die in deze coalitieperiode prioriteit hebben. Daarom hebben we afscheid genomen van de ambtelijke sector- en bedrijvenstructuur. Dit betekent geen 'beleidskolommen' meer, maar werken vanuit de bedoeling via opgaven en kerntaken.  

Beleidsprogramma's
Met de Jaarstukken 2018 wordt voor het laatst verantwoording afgelegd over de programmastructuur zoals deze is gebruikt in de periode 2014-2018. In deze periode is gewerkt met twaalf beleidsinhoudelijke programma's (zoals deze onder het tabblad programmaverantwoording op deze site te vinden zijn) waarin voor elk programma meerjarige doelstellingen waren opgenomen. Onder elk van deze doelstellingen zijn van jaar tot jaar (nieuwe) activiteiten benoemd die een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van deze meerjarige doelstellingen. Met ingang van de nieuwe bestuursperiode is afgelopen jaar de programmastructuur herzien en aangepast, conform de Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018 – 2022. Daarop wordt vanaf de Begroting 2019 gewerkt met acht beleidsinhoudelijke programma's, voorzien van nieuwe (meerjarige) doelstellingen en activiteiten die helpen om het goede te versterken en de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren.

Voetnoten:
[1] De vijf speerpunten uit het Politiek Akkoord 2014-2018: 1. Leefbaarheid en Veiligheid, 2. Arbeidsmarkt, 3. Duurzaamheid, 4. Levendige Binnenstad en 5. Zorgzame Stad
[2] De zes leidende principes: 1. Dordrecht Groeit; 2. Dordrecht Zorgt; 3. Dordrecht Verdient; 4. Dordrecht Verbindt; 5. Dordrecht Geeft Ruimte; 6. Dordrecht Neemt Verantwoordelijkheid voor de toekomst. Deze principes zijn in het Coalitieakkoord Gemeente Dordrecht 2018-2022.