Financiële positie

We geven hier een financiële beschouwing op het eigen vermogen, de financiering en het weerstandsvermogen. Voor de beoordeling van de financiële positie is het namelijk belangrijk om zowel naar de exploitatie als de balans te kijken. In de balans komt de verhouding van de bezittingen (activa) in beeld en de daarvoor beschikbare eigen middelen (reserves) en financieringsmiddelen van derden (schulden). Ook voor het bepalen van het eigen vermogen kijken we naar de balans. Waarbij het eigen vermogen de uitkomst is van de waarde van alle bezittingen (activa) minus de schulden.

Kengetallen
Om nog meer transparantie te creëren en een benchmark tussen gemeenten mogelijk te maken, geeft onderstaande tabel inzicht in zes financiële indicatoren, die in deze paragraaf verder zijn toegelicht.

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Begroting 2019

Netto schuldquote

59%

67%

58%

59%

Netto schuldquote gecorrigeerd

52%

60%

52%

53%

Solvabiliteitsratio

51%

50%

52%

46%

Grondexploitatie

9%

6%

7%

5%

Structurele exploitatieruimte

3,0%

0,0%

3,5%

-0,3%

Belastingcapaciteit

90%

92%

92%

95%