Grondbeleid

In deze paragraaf wordt het grondbeleid over 2018 toegelicht. De nadruk ligt daarbij op verslaglegging over het afgelopen jaar en een doorkijk op de korte termijn. In de Prognose 2019 wordt verder ingegaan op de financiële positie van het grondbedrijf op de lange termijn. De prognose 2019 zal in juni ter besluitvorming worden aangeboden. De raad heeft op 19 juni 2012 besloten (zie RIS-dossier 850344) om in de paragraaf grondbeleid niet inhoudelijk in te gaan op de projecten. Voor een toelichting op de projecten wordt daarom verwezen naar de specifieke projectrapportages en de prognose Grondbedrijf. Ten aanzien van de grote projecten verwijzen we naar de grote projectbladen als onderdeel van deze jaarstukken.

De stand van de reserve grondbedrijf is per 31-12-2018 nihil en het totaal aan risico's ten laste van het weerstandsvermogen bedraagt € 7,4 miljoen. De stand van de reserve is lager dan de verwachting zoals benoemd in de Voorlopige Prognose Grondbedrijf 2019. De risico's zijn ongeveer gelijk.

De informatie in de paragraaf maakt onderdeel uit van het begrotingsprogramma Ruimtelijke Ordening en Wonen. Met de exploitatie van gronden draagt het grondbedrijf bij aan de doelstellingen van de stad. De centrale ambitie hierbij is een vitale stad (en regio) met aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijfsleven. De doelstelling die hiermee wordt bereikt is het oplossen van ruimtelijke ontwikkelingsproblemen en een duurzame, ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De ambitie van de gemeente met betrekking tot de woningbouwopgave is om de komende 15 tot 20 jaar in te zetten op de realisatie van 10.000 woningen. In het Coalitieakkoord 2018 -2022 wordt uitgegaan van de toevoeging 4.000 woningen en 4.000 banen in de komende 4 jaar. Uitgangspunt hierbij is dat Dordrecht inzet op schaalvergroting om de sociaal-economische positie van Dordrecht en de Drechtsteden te verbeteren.

De exploitatie van gronden bestaat uit de ontwikkeling van nieuwe woon- en werklocaties en het beheer van gemeentelijke grondposities. Daarnaast hebben we een strategische voorraad gronden (Materieel Vast Actief) die in de toekomst kan worden ingezet.

Achtereenvolgens wordt kort de visie op het grondbeleid toegelicht, waarna wordt ingegaan op het resultaat 2018 en de gevolgen daarvan voor de reservepositie en het weerstandsvermogen.