Grondbeleid

Risico's en weerstandsvermogen

Binnen de gemeente is sprake van een actief risicomanagement. Per grondexploitatie is een risicoprofiel bepaald ten opzichte van het projectresultaat. Daarnaast wegen ook algemene risico’s in het kader van de economische ontwikkeling mee in het risicoprofiel van het grondbedrijf. Het totaal aan risico’s is per 31-12-2018 berekend op € 7,4 miljoen (het gewogen totaal van de risico’s binnen een periode van drie jaar die betrekking hebben op het grondbedrijf met een betrouwbaarheid van 75% en analoog aan de overige risico’s van de gemeente). Dit is de financiële buffer die nodig zou zijn om tegenvallers op de portefeuille grondexploitaties op te kunnen vangen.

Op dit moment kunnen de risico’s binnen het grondbedrijf niet worden opgevangen door de algemene reserve grondbedrijf. Daarmee blijft het risico bestaan dat een beroep moet worden gedaan op de Algemene reserve stad op het moment dat risico’s zich manifesteren. De risico’s bij het grondbedrijf maken onderdeel uit van het weerstandsvermogen van de stad. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de weerstandsratio van de gemeente verder toegelicht.

In de Prognose grondbedrijf 2019 wordt een doorkijk gegeven op de vermogenspositie van het grondbedrijf en het totaal van de huidige projectenportefeuille. Deze laat zien dat naar de toekomst toe de verwachte kosten en risico's kunnen worden opgevangen met de resultaten uit de exploitaties.