Grondbeleid

Actualisatie resultaten grond en -erfpachtexploitaties

Jaarlijks worden de technische uitgangspunten voor het bepalen van het financiële resultaat geactualiseerd. Bij deze actualisatie worden in de exploitaties de kosten en opbrengsten over het afgelopen jaar verwerkt en worden aanpassingen aan de hoogte van de parameters voor kosten- en opbrengstenstijging voor 2018 verwerkt. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de parameter- en grondprijzenbrief 2019 die 13 november 2018 is vastgesteld door het college. De raad heeft de technische wijzigingen met betrekking tot de jaarschijf 2018 behorend bij de Voorlopige Prognose 2019 vastgesteld op 11-12-2018. Bij de inhoudelijke behandeling van de Voorlopige Prognose 2019 heeft het college kennis genomen van de parameters voor 2019 en de verwachte resultaten van de exploitaties bij jaarrekening 2018. De definitieve resultaten zijn verwerkt in deze jaarrekening.

Het resultaat is het saldo van de positieve en negatieve resultaten van de projecten op eindwaarde. In onderstaande tabel is de mutatie van de totale portefeuille ten opzichte van voorgaand jaar weergegeven onderverdeeld naar de categorieën bouwgronden in exploitatie, exploitaties in voorbereiding en derden ontwikkelingen.

Bedragen x € 1.000.000

Resultaat ontwikkeling bouwgronden in projecten

Resultaat 31-12-2017 Eindwaarde

Resultaat 31-12-2018 Eindwaarde

Vergelijking
2017-2018

Bouwgronden in exploitatie (BIE)

€ 32,35-

€ 35,70-

€ 3,35-

Exploitaties in voorbereiding (IVA)

€ 4,83-

€ 7,78-

€ 2,94-

Derdenontwikkelingen (Vorderingen)

€ 0,48-

€ 0,35-

€ 0,13

Totaal:

€ 37,66-

€ 43,83-

€ 6,16-

Daar waar bij een verliesgevende exploitatie de actualisatie leidt tot een verslechtering van het project, wordt de verliesvoorziening verhoogd ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. In gevallen dat sprake is van een winstgevende exploitatie, wordt winst genomen volgens de zogenaamde percentage of completion methode conform richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor grondexploitaties. De boekwaardes en verliesvoorzieningen van de projecten binnen het grondbedrijf worden gepresenteerd in categorie vlottende activa op de balans.

Resultaten bouwgronden in exploitatie (BIE)
Het totale resultaat van de bouwgronden in exploitatie neemt af van € -32,4 miljoen op naar € -35,7 miljoen. De grootste wijzigingen worden veroorzaakt door mutaties op onderstaande projecten. De mutaties ten opzichte van vorig jaar worden voor een juiste vergelijking weergegeven op eindwaarde en zijn exclusief (tussentijdse) winstnemingen in 2018.

Bedragen x € 1.000.000

Resultaat grondexploitaties (BIE)

Stand EW per prognose 2018 31-12-2017

Stand EW per prognose 2019 31-12-2018

Mutatie
2018 - 2019

Blekersdijk - nieuw

€ -

€ -0,69

€ -0,69

Drechtwerk B&S

€ 3,41

€ 2,77

€ -0,64

Grote Hondring - nieuw

€ -

€ 0,98

€ 0,98

Leerpark

€ -16,64

€ -17,49

€ -0,85

Mijlweg - nieuw

€ -

€ -0,70

€ -0,70

Oud Krispijn Zuid

€ 1,51

€ 1,80

€ 0,29

Oudendijk

€ 2,21

€ 1,36

€ -0,85

Rogam

€ -0,07

€ -0,33

€ -0,26

Stadswerven

€ -53,23

€ -53,82

€ -0,59

Wielwijk

€ 4,67

€ 5,22

€ 0,55

Zuidwesthoek DKIII

€ 1,82

€ 1,54

€ -0,28

Subtotaal grootste mutaties

€ -56,32

€ -59,36

€ -3,04

Subtotaal overige mutaties

€ 23,97

€ 23,66

€ -0,31

Totaal BIE

€ -32,35

€ -35,70

€ -3,35

De totale mutatie op het resultaat van de grondexploitaties bedraagt € 3,4 miljoen negatief. De verslechtering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de projecten: Drechtwerk B&S, Leerpark, Oudendijk en Stadswerven. De mutaties van individuele projecten hebben verschillende oorzaken. De verschillen worden nader toegelicht in de projectbladen van de grote projecten en bij de Prognose 2019 van het grondbedrijf. In 2018 zijn drie nieuwe locaties in exploitatie genomen, namelijk de projecten Blekersdijk, Grote Hondring en Mijlweg. Dit heeft een effect van 0,4 miljoen gehad op de totale mutatie.

Resultaat bouwgronden niet in exploitatie (IVA)
De voorbereidingskosten voor gronden waar ontwikkelingsplannen voor zijn maar nog niet in exploitatie zijn genomen, worden als Immateriële Vast Actief (IVA) geactiveerd op de balans. Het resultaat van bouwgronden die nog niet in exploitatie zijn genomen wijzigt van € -4,8 naar € -7,8 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het complex Amstelwijk ten noorden van de Kilweg, waarvoor in 2018 een krediet is verstrekt om de ontwikkeling van het gebied voor te bereiden.

Resultaat derdenontwikkelingen (vorderingen)
Deze categorie betreft bouwlocaties die door derden (marktpartijen) geëxploiteerd worden. Het gaat om de projecten: Wilgenwende, Plan Tij en Laan van Hazewijck. Het financiële resultaat van de gemeente beperkt zich tot kostenverhaal van openbare voorzieningen en plankosten. Het resultaat hiervan staat opgenomen als vordering op de balans.