Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

In deze paragraaf beschrijven we de behaalde resultaten op de voorgenomen activiteiten voor 2018 op het gebied van de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van de gemeente Dordrecht.

Het jaar 2018 is voor de organisatieontwikkeling een belangrijk jaar geweest. Op 1 januari van dat jaar zijn we van start gegaan in een nieuw organisatorisch model, waarin onderscheid wordt gemaakt in clusters en opgaven (een opgavengestuurde organisatie). Dit nieuwe organisatiemodel sluit beter aan bij de energie en dynamiek die in onze samenleving leeft. We richten ons meer op netwerken, op het verbinden van partijen en op het mogelijk maken dat goede ideeën van bewoners of partners ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. De vraag van de buitenwereld staat centraal. De onderliggende ambitie daarbij staat voor trotse Dordtenaren, een krachtig bedrijfsleven en een aantrekkelijke stad en regio.

2018 stond uiteraard ook in het teken van de verkiezingen. Een nieuwe raad en een nieuw college leiden tot nieuwe of gewijzigde doelstellingen en procedures waar de ambtelijke organisatie op moet inspelen. Daarnaast hebben ook enkele externe omstandigheden hun weerslag gehad op de organisatie en bedrijfsvoering van de gemeente, zoals de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De regionale samenwerking is in 2018 onderwerp van onderzoek geweest. Voor een nadere duiding daarvan wordt verwezen naar de toelichting op de activiteit 'We verbeteren/evalueren de regionale sturing' onder doelstelling 3 van het begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking en naar de tweede alinea van de belangrijkste algemene ontwikkelingen in de paragraaf Verbonden partijen.