Aanbevelingen rekenkamercommissie

In 2018 heeft de Dordtse rekenkamercommissie de onderzoeken 'Samenspel bij subsidies', 'Veranderende rol van de raad' en 'Waar voor je geld – Spotdag' gepubliceerd. De verordening Rekenkamercommissie Dordrecht schrijft voor dat het college jaarlijks, bij de jaarstukken, aan de raad rapporteert over de stand van zaken rond de uitvoering van de over de rekenkamercommissie-onderzoeken genomen raadsbesluiten.

1. Samenspel bij subsidies
Na behandeling van het rekenkamercommissie-onderzoek Samenspel bij Subsidies in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 18 september 2018 is in de vergadering van de Auditcommissie van 12 december 2018 het plan van aanpak gepresenteerd. Dit plan van aanpak voorziet in de volgende stappen:

  1. Opstellen Uitvoeringskader subsidies
    Naast de wijze van implementatie van de aanbevelingen van het genoemde rekenkameronderzoek zal dit uitvoeringskader een zogenoemd beleidsmatig en beheersmatig deel bevatten. Het beleidsmatige deel zal bestaan uit formele regelgeving, beleids- en afwegingskaders, sturingsprincipes en de vormgeving van de bestuurlijke informatie. Het beheersmatige deel gaat vooral in op de processen van subsidieverstrekking, welke rollen in dit proces van belang zijn, op welke wijze de controle is georganiseerd en welke financiële instrumenten worden gehanteerd.
  2. De wijze van implementatie van de aanbevelingen en het uitvoeringskader zullen in april 2019 door het college worden vastgesteld.
  3. Vervolgens wordt dit ter informatie aan de commissie van Bestuur en Middelen verstrekt.
  4. Daarna, in het tweede kwartaal 2019, zal inbedding van de aanbevelingen in de organisatie plaatsvinden.
  5. Vanaf medio juli 2019 zullen de aanbevelingen organisatorisch 'doorwerken'.
  6. In het voorjaar van 2019 wordt de raad via een raadsinformatiebrief formeel geïnformeerd over dit plan van aanpak.

2. Veranderende rol van de raad
De rapportage heeft als subtitel 'Een verkenning naar'. Deze titel dekt de lading, want de rapportage is geen regulier rekenkamercommissieonderzoek (met conclusies en aanbevelingen aan de raad en het college), maar een verkenning. De commissie heeft besloten om dit rapport te gaan bespreken. Bestuurlijk en ambtelijk is er kennisgenomen van de rapportage.

3. Waar voor je geld – Spotdag
De rapportage is een verslag van de zogenaamde Spotdag 'Waar voor je geld'. In 2017 heeft de Dordtse rekenkamercommissie meegedaan aan deze dag van de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) in samenwerking met de Algemene Rekenkamer. Onder de inwoners van Dordrecht heeft de rekenkamercommissie gepeild over welke uitgaven van de gemeente men graag (meer) informatie zou willen ontvangen, en op welke wijze men die informatie zou willen ontvangen. De aanbevelingen die de rekenkamercommissie aan het college gedaan zijn, zijn door het college overgenomen. Het onderzoek zal in het voorjaar in een commissievergadering besproken worden. Er is (nog) geen raadsbesluit over het onderzoek genomen.