Overzicht taakvelden

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht om de begrotingsrealisatie op te stellen aan de hand van taakvelden. Met deze bijlage geven we hier invulling aan. Met behulp van deze gegevens kunnen gemeenten onderling beter worden vergeleken.

Rekening onderverdeeld naar taakvelden

x €1.000

Nr.

Taakveld

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

0.1

Bestuur

6.606

633

5.974

0.2

Burgerzaken

5.680

5.342

337

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

12.104

8.370

3.734

0.4

Overhead

35.095

694

34.401

0.5

Treasury

-10.379

12.383

-22.761

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

266.215

-266.215

0.8

Overige baten en lasten

4.326

3.636

690

0.10

Mutaties reserves

169.988

186.454

-16.466

0.61

OZB woningen

242

11.639

-11.397

0.62

OZB niet-woningen

928

11.648

-10.720

0.63

Parkeerbelasting

-1

5.804

-5.805

0.64

Belastingen Overig

58

7.223

-7.165

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

11.316

0

11.316

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.923

1.045

2.878

2.1

Verkeer en vervoer

16.071

2.444

13.627

2.2

Parkeren

6.524

4.798

1.726

2.3

Recreatieve havens

384

233

151

2.4

Economische havens en waterwegen

1.958

2.015

-57

2.5

Openbaar vervoer

1.742

233

1.509

3.1

Economische ontwikkeling

1.122

584

538

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12.567

9.157

3.410

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.482

785

698

3.4

Economische promotie

3.780

282

3.499

4.1

Openbaar basisonderwijs

239

0

239

4.2

Onderwijshuisvesting

12.966

1.767

11.199

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

13.963

9.326

4.637

5.1

Sportbeleid en activering

1.915

5

1.910

5.2

Sportaccommodaties

8.377

3.136

5.242

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.830

322

7.508

5.4

Musea

7.925

2.206

5.719

5.5

Cultureel erfgoed

644

90

554

5.6

Media

3.138

0

3.138

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

10.260

320

9.939

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

13.123

973

12.149

6.2

Wijkteams

8.386

51

8.335

6.3

Inkomensregelingen

72.130

52.670

19.460

6.4

Begeleide participatie

23.814

65

23.749

6.5

Arbeidsparticipatie

12.523

126

12.396

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.150

237

1.913

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

26.552

83

26.470

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

25.380

1.868

23.512

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

47.335

515

46.820

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

5.678

0

5.678

7.1

Volksgezondheid

4.584

1

4.583

7.2

Riolering

10.203

11.961

-1.758

7.3

Afval

13.263

15.476

-2.212

7.4

Milieubeheer

3.402

86

3.316

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

2.540

3.165

-625

8.1

Ruimtelijke ordening

3.981

2.414

1.566

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

24.741

18.973

5.768

8.3

Wonen en bouwen

7.872

4.063

3.809