Overzicht taakvelden

Overhead

Bedragen x € 1.000

Overhead

2018

2018

2018

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.4

Overhead

34.710

694

34.016

0.8

Overige baten en lasten

7

7

0

Geraamd resultaat

34.717

701

34.016