Verbonden partijen

Beleidsinformatie verbonden partijen

Actuele ontwikkelingen algemeen
Als we boven de verbonden partijen gaan hangen en kijken naar trends en ontwikkelingen dan valt onder andere het volgende op:

  • De budgetten behorend bij de decentralisatie van het sociale domein staan onder druk. Het beroep op het sociale domein is groot en de transformaties bij gemeenten en zorgaanbieders moeten (financieel) hun vruchten nog afwerpen.
  • Omgevingsfactoren zijn van invloed op ontwikkelingen en toekomstperspectief van verbonden partijen. Zo is in 2018 sprake geweest van bestuurlijke herindelingen (de vorming van de gemeenten Hoeksche Waard en Molenlanden en de uittreding van gemeenten Zederik en Leerdam uit de provincie Zuid-Holland) en is de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot de regio Drechtsteden toegetreden. Ook is sprake van voorbereiding op veranderende wetgeving zoals de komst van de Omgevingswet en de evaluatie van de Wet op Gemeenschappelijke regelingen en de Wet op Veiligheidsregio's.

Het is gezien deze ontwikkelingen goed om te kijken of taken belegd bij verbonden partijen en de maatschappelijke doelen van de gemeenten nog matchen: past het schaalniveau en de wijze van organisatie en governance van de samenwerking nog bij de te realiseren maatschappelijke opgaven? Deze behoefte aan strategische heroriëntatie op onze regionale samenwerking is voor Dordrecht aanleiding geweest om Bureau Berenschot opdracht te geven tot het doen van onderzoek naar de regionale samenwerking. Kernvraag daarbij was of wij de maatschappelijke effecten die wij als gemeenten wensen te behalen via de regionale samenwerkingsverbanden weten te bereiken en of de gekozen constructen hierbij doelmatig en doeltreffend zijn ingericht. In februari 2018 is het onderzoeksrapport 'Verstandig Versterken' verschenen. Met de uitkomsten gericht op behoefte aan meer slagkracht in met name het ruimtelijk economisch domein is de voorbereidingscommissie Toekomst regionale samenwerking (commissie Deetman, bestaande uit zeven burgemeesters en zeven wethouders van de Drechtsteden gemeenten) aan de slag gegaan. De in maart 2019 door commissie Deetman opgeleverde Eindnotitie Toekomst regionale samenwerking adviseert meer slagkracht en integrale sturing te realiseren door ruimtelijk-economische dossiers (meervoudig) lokaal op te pakken via 'netwerksturing'. Daarmee krijgen we als gemeente meer themagerichte flexibiliteit om te kunnen 'dansen tussen de schalen'. De centrumrol van Dordrecht bestaat uit een krachtige rol in de uitvoering en monitoring, een leidende rol in het bijeenbrengen van menskracht/geld/overige middelen en een vertegenwoordigende rol richting bovenregionale en landelijke gremia. Besluitvorming en uitwerking vindt momenteel plaats.

Actuele ontwikkelingen verbonden partijen
Per verbonden partij ziet u de algemene basisgegevens en leest u wat de belangrijkste (mutaties in de) ontwikkelingen en risico’s bij die verbonden partij zijn. We geven een korte terugblik op 2018 en melden de actuele ontwikkelingen (status april 2019). Deze beleidsinformatie is ook te ontsluiten via de programma's.

Sorteren op