Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Dordrecht participeerde in 2018 in 17 verbonden partijen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (NV’s, B.V.’s, stichtingen, et cetera) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies). Onderstaand ziet u de verbonden partijen van de gemeente Dordrecht, waar ze gevestigd zijn en wat voor soort verbonden partij (GR, N.V., B.V., stichting of coöperatie) ze zijn en in welke begrotingsprogramma's hun rol tot uitdrukking komt.

Een groot deel van de gemeentelijke middelen wordt via verbonden partijen ingezet voor realisatie van doelen, uitvoering van processen en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Vanwege de vaak aanmerkelijke bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen, vooral bij gemeenschappelijke regelingen, is inzicht in de benodigde sturing, monitoring en toezicht op deze verbonden partijen noodzakelijk. Daarom ziet u per verbonden partij tevens welke risicokwalificatie (hoog - rood, middel - geel of laag - groen) de verbonden partij heeft. De classificatie rood betekent overigens niet dat een verbonden partij het slecht doet. Het kan ook betekenen dat ons bestuurlijk (inhoudelijk) en financieel belang dusdanig is, dat financiële of beleidsmatige afwijkingen bij ons (grote) impact hebben, met andere woorden dat we risico's lopen die we goed moeten monitoren. Hoe hoger het risico, hoe meer aandacht qua sturing en toezicht we zowel ambtelijk als bestuurlijk voor een verbonden partij hebben.

Voor gedetailleerdere informatie over de verbonden partij verwijzen verder we naar de 'beleidsinformatie' en/of de 'financiële informatie'.

Naam verbonden partij

Vestigingsplaats

Soort

Risico classificatie

Verbonden aan programma

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD)

Dordrecht

GR

1. Veiligheid

2. Leefbaar en Stedelijk beheer

4. Werk en Inkomen

5. Economie, Sport en Cultuur

6. Milieu en Duurzaamheid

7. Zorg en Ondersteuning

8. Verkeer en Vervoer

11. Bestuur en Samenwerking

12. Algemene Dekkingsmiddelen

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

Dordrecht

GR

1. Veiligheid

3. Jeugd en Onderwijs

7. Zorg en Ondersteuning

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

Dordrecht

GR

1. Veiligheid

2. Leefbaar en Stedelijk beheer

6. Milieu en Duurzaamheid

8. Verkeer en Vervoer

9. Ruimtelijke Ordening en Wonen

10. Dienstverlening

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

Dordrecht

GR

1. Veiligheid

6. Milieu en Duurzaamheid

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

Dordrecht

GR

2. Leefbaar en Stedelijk beheer

4. Werk en Inkomen

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

Dordrecht

GR

2. Leefbaar en Stedelijk beheer

6. Milieu en Duurzaamheid

12. Algemene Dekkingsmiddelen

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

Dordrecht

GR

2. Leefbaar en Stedelijk beheer

8. Verkeer en Vervoer

Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

's-Hertogenbosch

GR

5. Economie, Sport en Cultuur

6. Milieu en Duurzaamheid

9. Ruimtelijke Ordening en Wonen

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

Rotterdam

B.V.

12. Algemene Dekkingsmiddelen

Merwedelingelijn Beheer B.V.

Gorinchem

B.V.

8. Verkeer en Vervoer

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

Dordrecht

N.V.

5. Economie, Sport en Cultuur

Eneco Groep N.V.

Rotterdam

N.V.

6. Milieu en Duurzaamheid

12. Algemene Dekkingsmiddelen

Stedin Holding N.V.

Rotterdam

N.V.

6. Milieu en Duurzaamheid

12. Algemene Dekkingsmiddelen

BNG Bank N.V.

Den Haag

N.V.

12. Algemene Dekkingsmiddelen

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Dordrecht

Stichting

5. Economie, Sport en Cultuur

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Dordrecht

Coöperatie

3. Jeugd en Onderwijs

9. Ruimtelijke Ordening en Wonen

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

Dordrecht

Coöperatie

6. Milieu en Duurzaamheid

9. Ruimtelijke Ordening en Wonen

11. Bestuur en Samenwerking