Grondbeleid

Stand reserve Grondbedrijf

De stand van de reserve is per 31-12-2018 nihil. Op basis van de mutaties in 2018 was er een negatieve stand ontstaan. Omdat een negatieve stand van de reserve Grondbedrijf niet is toegestaan heeft er een storting vanuit de algemene reserve plaatsgevonden.

Bij de Voorlopige Prognose 2019 was een positieve stand van de reserve verwacht van € 4,1 miljoen vanwege tussentijdse winstnemingen. De tussentijdse winstnemingen zijn in 2018 echter lager uitgevallen dan verwacht, vanwege uitgestelde levering van enkele bedrijfsgronden (Zuidwesthoek Dordtse Kil III en Beerwijckhoeve). Daarnaast is er een storting van de verliesvoorziening nodig geweest, voornamelijk vanwege een verslechtering van het saldo van project Stadswerven.

Bedragen x € 1.000.000

Stand reserve grondbedrijf 1-1-2018

€ 0,7

Bijschrijving

Winstnemingen

€ 2,4

Vrijval voorzieningen

€ 3,4

Bijdrage stad

€ 1,8

Subtotaal bijschrijvingen

€ 7,6

Onttrekking

Storting verliesvoorzieningen

€ -5,3

Resultaat afgesloten complexen

€ -0,2

Overige verrekeningen

€ -2,8

Subtotaal onttrekkingen

€ -8,3

Mutatie reserve

€ -0,7

Stand reserve grondbedrijf 31-12-2018

€ 0,0

Bijschrijvingen
In 2018 is er voor € 2,4 miljoen winst genomen op de projecten Iepenlaan, Kilkade 7, Oud-Krispijn Zuid, Oudendijk en Overkampzone Gezondheidspark. Daarnaast is er € 3,4 miljoen bijgeschreven vanwege het vrijvallen van de reserve SI brug Stadswerven (zie RIS-dossier 2036098). De bijdrage stad van € 1,8 miljoen is een storting vanuit de algemene reserve stad om de negatieve stand aan te vullen naar 0.

Onttrekkingen
De verliesvoorzieningen zijn opgehoogd met € 5,3 miljoen met een onttrekking uit de reserve grondbedrijf. Hiervan wordt € 2,6 miljoen veroorzaakt door het verslechteren van de grondexploitaties (voornamelijk Stadswerven) en het openen van nieuwe negatieve grondexploitaties (Blekersdijk en Mijlweg). Daarnaast zijn de verliesvoorzieningen opgehoogd met € 2,7 miljoen voor afdekking van de resultaten op eindwaarde conform BBV regelgeving (zie Kadernota 2018 pagina 22). In 2018 zijn de projecten Vogelplein en Johanna Nabererf afgesloten, het resultaat is verrekend met de reserve. De overige verrekeningen van € 2,8 miljoen betreffen bijdragen aan de projecten Westelijke Dordtse Oever (WDO), fietsvoorzieningen, Laan van Hazewijck en asfaltvervanging nabij Amstelwijck businesspark.