Balans en toelichting

Staat van reserves

Het verloop van de reserves in 2018 wordt in het volgende overzicht nader gespecificeerd. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn toegelicht in de financiële analyses in de jaarstukken en in de toelichting op de staat van reserves in de bijlagen bij de jaarstukken.

Begroot

Realisatie

Verschillen > € 100.000

Aard

Functie

Stand
per 1-1-2018

Storting

Onttrekking

Stand
per 1-1-2019

Stand
per 1-1-2018

Storting

Onttrekking

Stand
per 1-1-2019

Stortingen

Onttrekkingen

Algemene reserves

100

Algemene stadsreserve

Buffer

30.487.617

95.000

11.237.273

19.345.344

30.487.617

1.211.849

12.160.215

19.539.250

-1.116.849

-922.942

110

Algemene reserve Grondbedrijf

Buffer

694.253

13.274.281

10.326.407

3.642.127

694.253

7.804.229

8.498.481

2

5.470.052

1.827.926

Subtotaal Algemene Reserves

31.181.870

13.369.281

21.563.680

22.987.471

31.181.870

9.016.078

20.658.696

19.539.252

4.353.203

904.984

Bestemmingsreserves

300

Inkomensreserve

Inkomens

62.421.660

-

62.421.660

0

62.421.660

-

62.421.660

-

301

Exploitatiereserve EZH-middelen

Inkomens

64.668.190

-

64.668.190

-0

64.668.190

-

64.668.190

-

302

Reserve FLO brandweer

Egalisatie

36.731

-

30.000

6.731

36.731

-

30.000

6.731

303

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

Egalisatie

1.167.041

200.000

398.000

969.041

1.167.041

200.000

275.715

1.091.326

122.285

304

Reserve parkeervoorzieningen

Egalisatie

4.408.158

824.946

320.196

4.912.908

4.408.158

1.281.853

320.196

5.369.814

-456.907

307

Reserve resultaten vorige dienstjaren

Egalisatie

-

-

2.982.536

-2.982.536

-

2.982.536

2.982.536

-

-2.982.536

309

Reserve Afschrijving

Egalisatie

181.187.354

26.129.141

10.459.474

196.857.021

181.187.354

20.031.357

10.211.059

191.007.651

6.097.784

248.415

313

Reserve frictiekosten Flexpool

Egalisatie

753.357

-

-

753.357

753.357

-

-

753.357

314

Bestemmingsreserve Riool

Egalisatie

1.456.871

314.033

-

1.770.904

1.456.871

492.662

-

1.949.532

-178.629

315

Bestemmingsreserve afval

Egalisatie

584.245

126.778

591.204

119.819

584.245

652.852

591.204

645.893

-526.074

316

Egalisatiereserve Dienstverlening Drechtsteden

Egalisatie

180.779

-

-

180.779

180.779

-

36.509

144.270

323

Gemeentelijk stadsvernieuwingsreserve

Bestedings

917.882

100.000

10.000

1.007.882

917.882

100.000

775

1.017.107

327

Bestemmingsreserve promotie

Bestedings

100.000

-

-

100.000

100.000

-

-

100.000

332

Reserve onderwijshuisvesting

Egalisatie

5.500.000

-

350.000

5.150.000

5.500.000

-

-

5.500.000

350.000

334

Reserve Jeugdfonds

Egalisatie

159.466

40.000

40.000

159.466

159.466

40.000

1.022

198.445

341

Reserve Juridische risico's

Buffer

-

-

-

-

-

10.200.000

-

10.200.000

-10.200.000

361

Bedrijfsreserve VGB

Egalisatie

107.898

-

107.898

-

107.898

-

107.898

-

364

Bestemmingsreserve onderhoudsfonds VGB

Bestedings

8.271.371

2.698.996

3.000.000

7.970.367

8.271.371

2.698.996

2.202.495

8.767.872

797.505

365

Reserve geprogr.onderhoud wegen

Egalisatie

27.988

-

-

27.988

27.988

26.784

-

54.771

366

Programmeringsreserve Dordtse Musea

Bestedings

157.346

-

-

157.346

157.346

196.373

-

353.719

-196.373

367

Subsidies gemeentelijke monumenten

Bestedings

93.700

-

-

93.700

93.700

-

-

93.700

376

Reserve vervanging openbare verlichting

Egalisatie

107.189

32.206

-

139.395

107.189

32.206

-

139.395

378

Bestemmingsreserve Frictiekosten Organisatieontwikkeling

Egalisatie

704.942

-

218.979

485.963

704.942

-

218.979

485.963

390

Reserve investeringen wegen

Bestedings

244.193

7.458.800

7.102.994

599.999

244.193

7.458.800

6.984.713

718.280

118.281

402

SI-V01 Verkeersmanagement

Bestedings

183.534

-

72.100

111.434

183.534

-

58.066

125.468

405

SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum

Bestedings

769.685

125.000

147.036

747.649

769.685

125.000

103.992

790.693

408

SI-W39 Parkeerproblemen Oostelijke stadsdelen

Bestedings

-2

-

-

-2

-2

2

-

-

411

SI-B10 Hofkwartier

Bestedings

2.621.496

-

1.124.658

1.496.838

2.621.496

-

1.013.963

1.607.534

110.695

418

SI-W41 Duurzaamheid

Bestedings

53.436

-

-

53.436

53.436

-

53.436

-

422

SI-W10 Bodemsanering

Egalisatie

1.294.689

-

1.292.730

1.959

1.294.689

-

209.073

1.085.616

1.083.657

423

SI-W11 Nieuwe Dordtse Biesbosch

Bestedings

3.025.009

-

1.740.800

1.284.209

3.025.009

-

1.699.051

1.325.958

431

SI-Mijlpalen

Bestedings

157.194

-

157.193

1

157.194

-

116.533

40.660

432

SI-W20 Dordt West

Bestedings

15.458.724

-

1.693.000

13.765.724

15.458.724

-

482.927

14.975.797

1.210.073

446

SI-E12 Voorstraat-Noord ontw.progr.

Egalisatie

45.252

-

11.050

34.202

45.252

-

10.000

35.252

447

SI-Toerisme-cofinanciering Waterdriehoek

Bestedings

490.963

1.000.000

1.300.000

190.963

490.963

1.625.792

418.872

1.697.883

-625.792

881.128

448

SI-SV01 Leerpark

Bestedings

556.231

-

268.100

288.131

556.231

-

200.675

355.556

450

SI-Slenterroute Hofkwartier

Bestedings

170.000

-

170.000

-

170.000

-

-

170.000

170.000

451

SI-Infra stadion FC Dordrecht

Bestedings

-

1.700.000

-

1.700.000

-

1.700.000

-

1.700.000

452

SI- bestemmingsreserve Oranjepark

Bestedings

-

2.500.000

-

2.500.000

-

2.500.000

-

2.500.000

455

SI - Upgrade Viersprong

Bestedings

693.269

-

-

693.269

693.269

-

-

693.269

460

SI-E01 Westelijke Dordtse Oever

Bestedings

13.053.655

2.000.000

8.267.291

6.786.364

13.053.655

2.000.000

4.409.998

10.643.657

3.857.293

473

SI-V07 Doorstroming openbaar vervoer

Bestedings

176.827

-

27.826

149.001

176.827

-

27.826

149.001

479

SI-V16 Merw.straat/Oranjeln VRI doorstr.

Bestedings

0

-

-

0

0

-

0

-

489

SI-W43 Levendige Binnenstad

Bestedings

474.604

-

441.330

33.274

474.604

61.158

329.265

206.497

112.065

492

SI-SV06 Sportpark Corridor

Bestedings

396.711

-

8.000

388.711

396.711

-

-

396.711

493

SI-W46 Stadswerven (parkeergar, bruggen, infr.)

Bestedings

4.809.397

-367.105

2.982.190

1.460.102

4.809.397

-156.207

3.068.393

1.584.797

-210.898

494

SI-Sportpark

Bestedings

5.522.758

-

92.609

5.430.149

5.522.758

-

92.609

5.430.149

496

SI Onderwijshuisvesting

Bestedings

-

120.489.850

1.464.616

119.025.234

-

120.489.850

1.464.616

119.025.234

499

SI - Vrije ruimte

Buffer

572.263

119.851

692.114

-0

572.263

119.851

625.000

67.114

Subtotaal Bestemmingsreserves

383.782.057

165.492.496

174.653.774

374.620.779

383.782.057

174.859.863

165.437.247

393.204.673

-9.279.424

9.061.397

Totaal

414.963.928

178.861.777

196.217.454

397.608.251

414.963.928

183.875.940

186.095.943

412.743.925

-4.926.220

9.966.381