Financiële positie en toelichting

Economie, Sport en Cultuur

Programma Economie, Sport en Cultuur

Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Programma Economie, Sport en Cultuur

44.606

42.698

1.908

10.640

12.006

1.366

Mutaties met de reserves

11.405

7.869

3.536

19.335

13.271

-6.064

56.011

50.567

5.444

29.975

25.277

-4.698

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

746

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Havenexploitatie tegengevallen

Incidenteel

-105

2. Uitvoeringstranche ESF project verlengd

Incidenteel

216

-216

3. Uitgaven subsidies culturele instellingen tegengevallen

Incidenteel

-156

70

4. Exploitatie Programma Binnenstad meegevallen

Incidenteel

1.472

687

-1.680

5. Uitgaven subsidies evenementen meegevallen

Incidenteel

129

6. Exploitatie Museum meegevallen

Incidenteel

8

535

-366

7. Uitgaven sportcomplexen en evenementen meegevallen

Incidenteel

116

8. Exploitatie Westelijke Dordtse Oever meegevallen

Incidenteel

99

147

-365

9. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

129

143

-117

1.908

1.366

-2.528

-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken