Financiële positie en toelichting

Milieu en Duurzaamheid

Programma Milieu en Duurzaamheid

Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Programma Milieu en Duurzaamheid

20.931

20.066

865

15.664

15.988

324

Mutaties met de reserves

1.868

2.292

-424

3.608

2.694

-914

22.799

22.358

441

19.272

18.682

-590

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

-149

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Exploitatie afvalinzameling en verwerking meegevallen

Incidenteel

298

228

-526

2. Bodemsanering vertraagd

Incidenteel

1.084

-1.084

3. Nieuwe Dordtse Biesbosch investeringen vertraagd

Incidenteel

-166

166

4. Nieuwe Dordtse Biesbosch beheer & onderhoud verrekend met reserve

Incidenteel

-113

113

5. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

-238

96

-7

865

324

-1.338

-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken