Financiële positie en toelichting

Ruimtelijke Ordening en Wonen

Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen

Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen

53.036

56.505

-3.469

40.153

41.014

861

Mutaties met de reserves

16.241

15.909

332

20.324

24.463

4.139

69.277

72.414

-3.137

60.477

65.477

5.000

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

1.863

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Exploitaties gemeentelijke eigendommen meegevallen

Incidenteel

433

212

2. Exploitatie vastgoed tegengevallen

Incidenteel

-28

268

-798

3. Toename activiteiten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Incidenteel

-63

678

4. Realisatie Leefwerf vertraagd

Incidenteel

100

5. Exploitatie bouwgrond wonen tegengevallen

Incidenteel

-1.576

-1.059

2.806

6. Exploitatie economische ontwikkelingen tegengevallen

Incidenteel

-2.232

14

2.463

7. Voorziening juridische risico's vrijgevallen

Incidenteel

738

8. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

-103

10

-3.469

861

4.471

-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

Binnen het product Wonen zijn meerjarige exploitatiemiddelen beschikbaar voor calamiteiten/activiteiten met betrekking tot onveilige woonsituaties. Een aantal activiteiten die in 2018 zijn gestart zijn nog niet afgerond. Het gaat hierbij onder andere om activiteiten met betrekking tot funderingsherstel, sanering asbestdaken en onveilige galerijvloeren. In 2019 wordt intensief verder gewerkt aan deze onderwerpen.

Een bedrag van € 75.000 is conform raadsbesluit van 26 maart 2019 overgeheveld naar 2019 (zie RIS-dossier 2344557).