Financiële positie en toelichting

Jeugd en Onderwijs

Programma Jeugd en Onderwijs

Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Programma Jeugd en Onderwijs

67.884

68.702

-818

10.469

10.975

506

Mutaties met de reserves

40

40

3.487

3.031

-456

67.924

68.742

-818

13.956

14.006

50

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

-768

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Bijdrage Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd doorverstrekt

Incidenteel

-1.065

2. Exploitatie onderwijshuisvesting meegevallen

Incidenteel

-69

340

-350

3. Lasten voor- en vroegschoolse educatie meegevallen

Incidenteel

175

4, Lasten programma Leerpark meegevallen

Incidenteel

89

-67

5. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

52

166

-39

-818

506

-456

-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken