Financiële positie en toelichting

Leefbaarheid en Stedelijk Beheer

Programma Leefbaarheid en Stedelijk Beheer

Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Programma Leefbaarheid en Stedelijk Beheer

35.241

34.468

773

19.824

20.806

982

Mutaties met de reserves

16.718

15.712

1.006

10.734

9.121

-1.613

51.959

50.180

1.779

30.558

29.927

-631

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

1.148

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Exploitatie riolen meegevallen

Incidenteel

280

-101

-179

2. Exploitatie Constructies meegevallen

Incidenteel

206

3. Realisatie infra vertraagd

Incidenteel

475

-278

4. Diverse overige projecten in/voor de buitenruimte vertraagd

Incidenteel

191

5. Meer VRI-werken voor derden uitgevoerd

Incidenteel

-74

97

6. Extra inkomsten uit verlichtingsprojecten verkregen

Incidenteel

98

7. Extra inkomsten precario warmtenet verkregen

Incidenteel

272

8. Extra inkomsten kabels en leidingen verkregen

Incidenteel

363

9. Minder projecten met 'placemaking' gerealiseerd

Incidenteel

113

10. Uitvoering groenbestekken tegengevallen

Incicenteel

-103

11. Schades wegen en VRI's tegengevallen

Incidenteel

-142

47

12. Meer personeel ingezet

Incidenteel

-327

13. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

154

206

-150

773

982

-607

-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken