Financiële positie en toelichting

Verkeer en Vervoer

Programma Verkeer en Vervoer

Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Programma Verkeer en Vervoer

9.937

9.394

543

10.619

10.844

225

Mutaties met de reserves

1.577

1.674

-97

2.133

1.605

-528

11.514

11.068

446

12.752

12.449

-303

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

143

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Anders benutten van onderzoeksbudget maatregelen groot onderhoud N3

Incidenteel

75

0

0

2. Uitvoering fietsmaatregelen vertraagd

Incidenteel

116

0

-116

3. Exploitatieresultaat Parkeren meegevallen

Incidenteel

262

195

-457

4. Verschillen kleiner dan 100.000

Incidenteel

90

30

-52

543

225

-625

-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken